St. Thomas' Church Hall
Glebe Lane, Oldham
OL1 4SJ


T. 07852524300
E. sarahedwards14@sky.com